برگی از تاریخ چپ سوسیالیستی ایران

در سال های 1350 شمسی یا 1370 میلادی

====================================================================================================================================

کتاب های مسائل انقلاب و سوسیالیسم
ارگان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر

1973-1978 - 1352-1357