شورای موقت سوسياليست ها ی چپ ايران
تاريخ چاپ
۱۳۸۹ بهمن
تاریخ روزفراخوان به شرکت در تظاهرات سراسری
توطئه حکومت برای نابودی دستاوردهای خیزش ۲۵ بهمن را در هم شکنیم!

۹سازمان سیاسی

خیرش دوباره مردم در روز ۲۵ بهمن در خيابان های تهران و شهرهای مهم کشور، پايه های حکومت را به لرزه در آورد. تظاهر کنندگان با اين خيزش نقطه عطف دیگری در تاريخ جنبش آزاديخواهی ايران رقم زدند و نشان دادند هر گاه اراده کنند قادرند فضای سياسی کشور را متحول سازند.
سران حکومت با ایجاد فضای رعب و وحشت در طی يکسال گذشته، با دستگيری فعالان سياسی، صدور احکام سنگين زندان، سرکوب عريان و راه اندازی اعدام های خيابانی تصور می‏کردند که جنبش اعتراضی را به بايگانی تاريخ سپرده و خيابان‏ها را از اعتراضات مردم خالی کرده اند. ماموران امنيتی و رهبران حکومت چنان از سرکوب مخالفان و نابودی جنبش آسوده خاطر بودند که گمان می کردند، فراخوان دعوت به همبستگی در ميان مردم پژواک موثری نخواهد داشت و می توانند با آرامش خاطر تظاهرات ۲۵ بهمن را مديريت کنند.
تظاهرات گسترده مردم در تهران و شماری از شهرهای بزرگ و کوچک ايران به رهبران جمهوری اسلامی نشان داد که پيروزی استبداد بر آزادی رويايی بيش نيست و آنچه واقعيت دارد حضورمردم در روز ۲۵ بهمن درخيابان ها و طنين شعارهايی است که عليه ديکتاتور سر می‏دهند.
حکومت از خيزش مردم و از ضربه‏ای که خورده است به شدت عصبانی و وحشت زده است. عمق عصبانيت و وحشت را در واکنشی که در رسانه های دولتی و تظاهرات فرمايشی عليه آقایان موسوی و کروبی به راه انداخته اند به روشنی می‏توان ديد. اگر استبدادگران اندکی واقع بين بودند، همين تظاهرات کافی بود تا متوجه شوند با سرکوب و سر دادن شعار برای نابودی اين و آن چهره جنبش، نمی توانند صدای آزاديخواهانه مردم ايران را خاموش سازند.
ما احزاب و سازمان ها با نيروهای آزاديخواه، انجمن‏ها و نهادها و فعالان سياسی که در جهت همبستگی با تظاهرات ۲۵بهمن، خنثی کردن توطئه های حکومت عليه فعالان و چهره های شاخص جنبش و جلب پشتيبانی افکارعمومی جهان به دفاع از استقرار دمکراسی در ايران تلاش می‏کنند، همراه و هم رزم هستيم.
ما از تظاهراتی که در اين راستا سازماندهی می شود، پشتيبانی می‏کنيم و همه ايرانيان و آزاديخواهان را به شرکت در اين تظاهرات که در شهرهای مهم اروپا، آمريکا و استراليا روزهای جمعه ۹ ۲، شنبه ۰ ٣ بهمن و روز يکشنبه اول اسفند همزمان در ايران و خارج از کشور برگزار می شود، فرا می‏خوانيم.
اتحاد جمهوریخواهان ایران
حزب دمکرات کردستان ايران
حزب دمکراتیک مردم ایران
حزب کومه‌له کردستان ایران
جبهه ملی ایران ـ اروپا
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
کميته هماهنگی شورای موقت سوسیالیست‏های چپ ایران
شورای همآهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران
پنج شنبه ۲٨بهمن ۱٣٨۹، ۱٧ فوريه ۲۰۱۱
٨ /ژوئيه/ ۲۰۰۹


برگشت به صفحه اول